Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NA Aïllaments tèrmics
NAC Conductes metàl·lics
NAA Canonades i baixants
NAF Façanes i mitjaneries
NAS Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanas
NAV Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanas
NAR Sistemes d'aïllament mineral de façanes
NAJ Ponts tèrmics
NAP Particions i entramats autoportants
NAO Extradossats
NAL Sòls flotants
NAM Sòls de fusta i laminats
NAD Sota forjats
NAI Fonamentacions
NAB Murs en contacte amb el terreny
NAK Soleres en contacte amb el terreny
NAT Falsos sostres
NAQ Cobertes
NAN Cobertes d'estructura de fusta
NAE Injecció i insuflació en cambres
NAH Xemeneies i llars de foc
NAG Cambres frigorífiques
NV Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
NB Aïllaments acústics
NI Impermeabilitzacions
ND Drenatges i desolidaritzacions
NG Geosintètics
NE Estanqueïtat
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

 

Generador de preus de la construcció.

       
   
 

N

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS

           
       
 

NA

AÏLLAMENTS E IMPERMEABILITZACIONS

AÏLLAMENTS TÈRMICS

               

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali