Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NA Aïllaments tèrmics
NAC Conductes metàl·lics
NAA Canonades i baixants
NAF Façanes i mitgeres
NAQ Façanes ventilades
NAS Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
NAV Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanes
NAJ Ponts tèrmics
NAP Particions
NAO Extradossats
NAL Sòls flotants
NAM Sòls de fusta i laminats
NAD Forjats
NAI Fonamentacions
NAB Murs en contacte amb el terreny
NAK Soleres en contacte amb el terreny
NAT Falsos sostres
NAU Cobertes planes
NAN Cobertes inclinades
Aïllament tèrmic per l'exterior de cobertes inclinades, sobre suport continu de formigó
Aïllament tèrmic per l'exterior de cobertes inclinades d'estructura de fusta
Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades d'estructura de fusta, sobre espai habitable
Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades sobre espai no habitable
Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades d'estructura de fusta, sobre espai habitable. Sistema Vario "ISOVER"
NAH Xemeneies i llars de foc
NAG Cambres frigorífiques
NK Aïllaments tèrmics d'aplicació mecànica
NV Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
NW Aïllaments tèrmics d'origen vegetal, d'aplicació mecànica
NR Aïllaments tèrmics reflexius
NB Aïllaments acústics
NC Amortiguació de vibracions
NT Condicionament acústic
NI Impermeabilitzacions
NL Impermeabilitzacions líquides
ND Drenatges
NS Desolidaritzacions
NG Geosintètics
NE Estanquitat
NO Protecció enfront del radó
NM Sistemes multifunció
NH Tractament d'humitats per capil·laritat
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Aïllament
Morter de regularització
Tipus d'aïllament
qtt_hormi_espuma
Densitat (kg/m³)
Espessor (mm)
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

NAN020

Aïllament tèrmic per l'exterior de cobertes inclinades, sobre suport continu de formigó.

18,29€


Aïllament tèrmic per l'exterior de cobertes inclinades, sobre suport continu de formigó, format per: escuma rígida de poliuretà amb una densitat mínima de 35 kg/m³ i 30 mm d'espessor mig mínim, fabricada "in situ" i projectada sobre el forjat de coberta, recoberta posteriorment amb una capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt16poc010b

Escuma rígida de poliuretà projectat "in situ", densitat mínima 35 kg/m³, gruix mitjà mínim 30 mm, aplicat en cobertes inclinades, segons UNE-EN 14315-1.

1,050

6,01

6,31

mt08aaa010a

Aigua.

0,007

1,50

0,01

mt09mif010ca

t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,038

40,20

1,53

     

Subtotal materials:

7,85

2

 

Equip i maquinària

   

mq08mpa030

h

Maquinària per a projecció de productes aïllants.

0,100

17,08

1,71

     

Subtotal equip i maquinària:

1,71

3

 

Mà d'obra

   

mo030

h

Oficial 1ª aplicador de productes aïllants.

0,110

27,50

3,03

mo068

h

Ajudant aplicador de productes aïllants.

0,110

24,46

2,69

mo113

h

Peó ordinari construcció.

0,115

23,04

2,65

     

Subtotal mà d'obra:

8,37

4

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

17,93

0,36

Cost de manteniment decennal: 0,37€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3+4):

18,29Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

UNE-EN 14315-1:2013

1.11.2013

1.11.2014

1/3/4

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 1: Especificaciones para los sistemas de proyección de espuma rígida antes de la instalación.

UNE-EN 998-2:2012

1.6.2011

1.6.2012

2+/4

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència

(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA NAN020: AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR DE COBERTES INCLINADES, SOBRE SUPORT CONTINU DE FORMIGÓ.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Aïllament tèrmic per l'exterior de cobertes inclinades, sobre suport continu de formigó, format per: escuma rígida de poliuretà amb una densitat mínima de 35 kg/m³ i 30 mm d'espessor mig mínim, fabricada "in situ" i projectada sobre el forjat de coberta, recoberta posteriorment amb una capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:

-

 

CTE. DB-HS Salubridad.

-

 

UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 2: Especificaciones para el aislamiento instalado.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Neteja del suport. Projecció de l'escuma de poliuretà. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, de la pluja i dels impactes, pressions o altres accions que el poguessin alterar.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,025

0,042

17 01 01

Formigó (formigons, morters i prefabricats).

1,596

1,064

 

Residus generats:

1,621

1,106

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,326

0,435

17 02 03

Plàstic.

0,009

0,015

17 02 01

Fusta.

0,018

0,016

 

Envasos:

0,353

0,466

 

Total residus:

1,974

1,572
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali