Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
NA Aïllaments tèrmics
NAC Conductes metàl·lics
NAA Canonades i baixants
NAF Façanes i mitgeres
NAQ Façanes ventilades
NAS Sistemes ETICS d'aïllament exterior de façanes
NAV Sistemes Veture d'aïllament exterior de façanes
NAJ Ponts tèrmics
Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars en façana, amb poliestirè extrudit
Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars en façana, amb poliestirè expandit
Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars en façana, amb panells de llana mineral
Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars en façana, amb revestiment de suro
m Aïllament tèrmic sota escopidor metàl·lic
m Aïllament tèrmic del junt interior entre la fusteria exterior i el parament, amb escuma de poliuretà
U Aïllament tèrmic de claraboia en coberta plana no transitable, no ventilada, Deck, amb panells de llana mineral
m Aïllament tèrmic de base de mur, amb vidre cel·lular
NAP Particions
NAO Extradossats
NAL Sòls flotants
NAM Sòls de fusta i laminats
NAD Forjats
NAI Fonamentacions
NAB Murs en contacte amb el terreny
NAK Soleres en contacte amb el terreny
NAT Falsos sostres
NAU Cobertes planes
NAN Cobertes inclinades
NAH Xemeneies i llars de foc
NAG Cambres frigorífiques
NK Aïllaments tèrmics d'aplicació mecànica
NV Aïllaments tèrmics d'origen vegetal
NW Aïllaments tèrmics d'origen vegetal, d'aplicació mecànica
NR Aïllaments tèrmics reflexius
NB Aïllaments acústics
NC Amortiguació de vibracions
NT Condicionament acústic
NI Impermeabilitzacions
NL Impermeabilitzacions líquides
ND Drenatges
NS Desolidaritzacions
NG Geosintètics
NE Estanquitat
NO Protecció enfront del radó
NM Sistemes multifunció
NH Tractament d'humitats per capil·laritat
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
naj_011_poexpand
naj_termografia
Casa comercial
generico
valero
Tipus
Panell rígid de poliestirè expandit, de superfície ranurada, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK)
Espessor (mm)
De superfície llisa
naj_poexpand_liso
Seguretat i salut
ffz_sys_plat_valla
ffz_sys_plat_trafi
ffz_sys_plat_marqu
ffz_sys_plat_pasop
ffz_sys_plat_andam
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

NAJ011

Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars en façana, amb poliestirè expandit.

12,68€


Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars embeguts en el gruix de la façana, format per panell rígid de poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor i 30 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,65 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i clavat amb puntes metàl·liques a l'encofrat de l'estructura abans de formigonar.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt16pel030a

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor i 300 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,65 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de designació EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-BS100-DS(N)2-CS(10)60.

1,050

1,65

1,73

mt08var070

kg

Puntes metàl·liques de cap ample.

0,150

7,90

1,19

     

Subtotal materials:

2,92

2

 

Mà d'obra

   

mo054

h

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.

0,180

28,39

5,11

mo101

h

Ajudant muntador d'aïllaments.

0,180

24,46

4,40

     

Subtotal mà d'obra:

9,51

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

12,43

0,25

Cost de manteniment decennal: 1,15€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

12,68Referència i títol de la norma

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

EN 13163:2012+A1:2015

10.7.2015

10.7.2016

1/3/4

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada

(b) Data en què finalitza el període de coexistència

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA NAJ011: AÏLLAMENT TÈRMIC DE FRONTS DE FORJAT I PILARS EN FAÇANA, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Aïllament tèrmic de fronts de forjat i pilars embeguts en el gruix de la façana, format per panell rígid de poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor i 30 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,65 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), col·locat a topall i clavat amb puntes metàl·liques a l'encofrat de l'estructura abans de formigonar.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució: CTE. DB-HE Ahorro de energía.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que el suport és estable, està net, sec i exempt de pols, grasses i desencofrants. No s'aplicarà en suports que no hagin complert els terminis necessaris per a la seva total estabilització i/o assecat.


AMBIENTALS.

Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 30 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig i tall de l'aïllament. Fixació de l'aïllant.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. No existiran ponts tèrmics.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,008

0,013

 

Residus generats:

0,008

0,013

17 02 03

Plàstic.

0,025

0,042

 

Envasos:

0,025

0,042

 

Total residus:

0,033

0,055
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali