Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
FA Façanes ventilades
FS Façanes ETICS
FV Façanes ETICS amb aïllament tèrmic d'origen vegetal
FF Fàbrica no estructural
FE Fàbrica estructural
FC Llindars, carregadors i calaixos de persianes
FCA D'acer
FCI De formigó "in situ"
FCH Prefabricats de formigó
FCC Prefabricats ceràmics
FCX De fàbrica de maons ceràmics cara vista
FCL De fàbrica de blocs de formigó cara vista
FCO De fàbrica de maons de formigó cara vista
FCR De fàbrica de maons ceràmics per a revestir
FCF De fàbrica de blocs ceràmics per a revestir
FCB De fàbrica de blocs de formigó per a revestir
FCP De poliestirè expandit
FCM De fusta
FCU D'alumini
m Llinda de perfil d'alumini
FR Fronts de forjat
FB Envà d'entramat autoportant
FT Sistemes d'envans
FL Façanes lleugeres
FI Particions lleugeres
FP Façanes pesades
FM Murs cortina
FN Murs bioclimàtics
FD Defenses
FU Tancaments envidrats i particions de vidre
FO Mampares i envans mòbils
FJ Enjardinaments verticals
» Rehabilitació
» Espais urbans
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
fcu_imagen_ejec
Casa comercial
generico
bs_dintel
Amplada (cm)
11,5
Altura (cm)
3,4
Acabat
Lacat
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

FCU010

m

Llinda de perfil d'alumini.

30,37€


Llinda d'alumini, amb goteró, de 11,5 cm d'amplada i de 3,4 cm d'altura, de perfil d'alumini extrudit de 3,2 mm d'espessor, d'aliatge 6060, amb tractament tèrmic T5, acabat lacat. Inclús accessoris de fixació.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt20dcu010c

m

Llinda d'alumini, amb goteró, de 11,5 cm d'amplada i de 3,4 cm d'altura, de perfil d'alumini extrudit de 3,2 mm d'espessor, d'aliatge 6060, amb tractament tèrmic T5, acabat lacat; segons UNE-EN 12020-2.

1,000

16,98

16,98

mt20dcu005b

U

Kit d'accessoris de fixació, per a llinda, format per canal, maneguet metàl·lic, varetes roscades M8, tacs i fixacions mecàniques.

1,000

1,94

1,94

     

Subtotal materials:

18,92

2

 

Mà d'obra

   

mo020

h

Oficial 1ª construcció.

0,231

25,57

5,91

mo113

h

Peó ordinari construcció.

0,231

21,40

4,94

     

Subtotal mà d'obra:

10,85

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

29,77

0,60

Cost de manteniment decennal: 1,52€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

30,37
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA FCU010: LLINDA DE PERFIL D'ALUMINI.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Llinda d'alumini, amb goteró, de 11,5 cm d'amplada i de 3,4 cm d'altura, de perfil d'alumini extrudit de 3,2 mm d'espessor, d'aliatge 6060, amb tractament tèrmic T5, acabat lacat. Inclús accessoris de fixació.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell del recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Aplomat i anivellació. Execució de les unions.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.


Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali