Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
FA Façanes ventilades
FAR Hoja interior per a revestir
FAX Fulla exterior de maó cara vista
FAA Sistemes de plaques laminades compactes d'alta pressió (HPL)
FAY Sistemes de plaques de guix laminat
FAC Sistemes de plaques de ciment
FAG Sistemes de plaques de gres porcellànic
FAU Sistemes de plaques compactes de minerals amb polímers (Solid Surface)
FAL Sistemes de plaques de llana mineral comprimida
FAE Sistemes de plaques de ceràmica extrudida
FAM Sistemes de planxes metàl·liques
FAP Sistemes de plaques de pedra natural
FAS Sistemes de panells compòsit
FAJ Sistemes d'ancoratge i fixacions
Sistema "STROW" per a la fixació de fulla exterior de pedra natural, en façanes ventilades
Sistema "STROW" per a la fixació de fulla exterior de plaques ceràmiques, en façanes ventilades
FF Fàbrica no estructural
FE Fàbrica estructural
FC Llindars, carregadors i calaixos de persianes
FR Fronts de forjat
FB Entramats autoportants
FT Sistemes d'envans
FL Façanes lleugeres
FI Particions lleugeres
FP Façanes pesades
FM Murs cortina
FD Defenses
FU Tancaments vidrats i parets vidrades
FO Mampares i envans mòbils
» Rehabilitació
» Espais urbans
L Fusteria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Casa comercial
strow
Tipus de muntatge
faj_strow_sis_u
Dimensions de les plaques (cm)
60x40x2
Grapa d'ancoratge
Ungla vista
faj_strow_u_vist
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

FAJ010

Sistema "STROW" per a la fixació de fulla exterior de pedra natural, en façanes ventilades.

   

51,85€

Sistema d'ancoratge vertical, Epsilon U amb ungla vista "STROW", de alumini AW 6063 T5 lacat negre, per a la fixació de plaques de pedra natural de 60x40x2 cm (no incloses en aquest preu).Descompost

Ud

Descomposició

Rend.

Preu unitari

Preu partida

mt19pst010c

Subestructura suport composta de sistema d'ancoratge vertical, Epsilon U amb ungla vista "STROW", de alumini AW 6063 T5 lacat negre, per a la fixació de plaques de pedra natural de 60x40x2 cm (no incloses en aquest preu), regulable en els eixos vertical i horitzontal, format per: perfils verticals Epsilon U d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T-5, lacat de color negre, amb marca de qualitat QUALICOAT classe SEASIDE amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, esquadres de càrrega, esquadres de recolzament i grapes ungla vista d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T-5, anoditzat de color plata natural amb un gruix mínim de 15 micres, per fixar al front de formigó de cada forjat (aproximadament 3 m d'altura lliure) amb tacs mecànics d'acer inoxidable A2, i al suport de formigó o de fàbrica (fck>=150 kp/cm²) cada 0,85 m com a màxim, amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló.

1,000

25,80

25,80

mo052

h

Oficial 1ª muntador de sistemes de façanes prefabricades.

0,526

24,08

12,67

mo099

h

Ajudant muntador de sistemes de façanes prefabricades.

0,526

20,68

10,88

 

%

Mitjans auxiliars

2,000

49,35

0,99

 

%

Costos indirectes

3,000

50,34

1,51

Cost de manteniment decennal: 10,00€ en els primers 10 anys.

 

Total:

51,85
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA FAJ010: SISTEMA "STROW" PER A LA FIXACIÓ DE FULLA EXTERIOR DE PEDRA NATURAL, EN FAÇANES VENTILADES.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i muntatge de sistema d'ancoratge vertical, Epsilon U amb ungla vista "STROW", de alumini AW 6063 T5 lacat negre, per a la fixació de plaques de pedra natural de 60x40x2 cm (no incloses en aquest preu), regulable en els eixos vertical i horitzontal, format per: perfils verticals Epsilon U d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T-5, lacat de color negre, amb marca de qualitat QUALICOAT classe SEASIDE amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, esquadres de càrrega, esquadres de recolzament i grapes ungla vista d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T-5, anoditzat de color plata natural amb un gruix mínim de 15 micres; fixat al front de formigó de cada forjat (aproximadament 3 m d'altura lliure) amb tacs mecànics d'acer inoxidable A2, i al suport de formigó o de fàbrica (fck>=150 kp/cm²) cada 0,85 m com a màxim, amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló. Inclús p/p de resolució de punts singulars i els treballs i materials necessaris per a la formació de buits. Totalment acabat i preparat per suportar el revestiment exterior (no inclòs en aquest preu), que sigui compatible amb ell i completi el tancament de façana ventilada.


NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:

-

 

CTE. DB-HS Salubridad.

-

 

CTE. DB-HE Ahorro de energía.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que la fulla exterior de façana.


CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, que està sec i net de qualsevol resta d'obra, que la fulla interior està totalment acabada i amb la planimetria adequada, i que els premarcs dels forats estan colocats.


AMBIENTALS.

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.


DEL CONTRACTISTA.

La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes pel fabricant i sota el seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions del fabricant.FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Muntatge de les esquadres. Muntatge dels perfils verticals. Muntatge de les grapes. Resolució de punts singulars.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que la fulla exterior de façana.

Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali