Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IM Domòtiques i immòtiques
IF Fontaneria
IG Gases combustibles
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ITA Ascensors
ITM Muntacotxes
U Muntacotxes
ITC Muntacàrregues
ITE Escales mecàniques i rampes mòbils
ITS Salvaescales
ITO Ascensors per a hospitals
ITB Baixants per a descàrrega de roba bruta o residus, embossats
ITP Plataformes giratòries
ID Seguretat
IN Protecció enfront del radó
IX Aire comprimido y gases medicinales
IH Canonades per a fluids
IW Suports, tubs i accessoris per a fluids
» Rehabilitació
» Espais urbans
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
itm_montacoches
Elèctric
Càrrega nominal (kg)
3000
Velocitat (m/s)
0,6
Portes d'accés
Corredisses automàtiques
Nivell d'acabat
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

ITM010

U

Muntacotxes.

63.738,62€


Muntacotxes elèctric d'adherència per a 3000 kg i 0,6 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés corredisses automàtiques de 220 cm d'ample i 200 cm d'altura en acer pintat, cabina sense porta i nivell mig d'acabat.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt39mec010b

U

Cabina amb acabats de qualitat mitja per muntacotxes elèctric industrial de 3000 kg de càrrega nominal i 0,6 m/s de velocitat.

1,000

9.117,60

9.117,60

mt39mea010a

U

Amortidors de vall i contrapesos per muntacotxes elèctric industrial de 3000 kg de càrrega nominal i 0,6 m/s de velocitat.

1,000

5.724,42

5.724,42

mt39mab010b

U

Botonera de pis amb acabats de qualitat mitja, per muntacotxes.

2,000

23,61

47,22

mt39mab020d

U

Botonera de cabina per a muntacotxes amb acabats de qualitat mitja i 2 parades (3 m).

1,000

55,19

55,19

mt39meg010a

U

Grup tractor per muntacotxes elèctric industrial de 3000 kg de càrrega nominal i 0,6 m/s de velocitat.

1,000

20.525,20

20.525,20

mt39mel010a

U

Limitador de velocitat i paracaigudes per muntacotxes elèctric industrial de 3000 kg de càrrega nominal i 0,6 m/s de velocitat.

1,000

5.026,69

5.026,69

mt39mem010a

U

Quadre i cable de maniobra per muntacotxes elèctric industrial de 3000 kg de càrrega nominal, 2 parades (3 m) i 0,6 m/s de velocitat.

1,000

4.784,98

4.784,98

mt39map010a

U

Porta d'accés corredera automàtica d'acer pintat de 220 cm d'ample i 200 cm d'alt.

2,000

1.897,85

3.795,70

mt39mer010a

U

Recorregut de guies i cables de tracció per muntacotxes elèctric industrial de 3000 kg de càrrega nominal, 2 parades (3 m) i 0,6 m/s de velocitat.

1,000

5.610,51

5.610,51

mt39mes010a

U

Selector de parades per muntacotxes elèctric industrial de 0,6 m/s de velocitat.

2,000

66,09

132,18

mt39www020

U

Material auxiliar per a instal·lacions de transport.

2,000

10,08

20,16

mt39www010

U

Làmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades.

2,000

4,14

8,28

mt39www011

U

Ganxo adossat al sostre, capaç de suportar suspès el mecanisme tractor.

1,000

41,44

41,44

     

Subtotal materials:

54.889,57

2

 

Mà d'obra

   

mo016

h

Oficial 1ª instal·lador d'aparells elevadors.

143,871

28,39

4.084,50

mo085

h

Ajudant instal·lador d'aparells elevadors.

143,871

24,43

3.514,77

     

Subtotal mà d'obra:

7.599,27

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

62.488,84

1.249,78

Cost de manteniment decennal: 40.792,72€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

63.738,62
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA ITM010: MUNTACOTXES.


MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

El buit de l'elevador de cotxes no contindrà canalitzacions ni elements estranys al servei de l'elevador de cotxes ni s'utilitzarà per ventilar locals aliens al seu servei. El quadre de maniobra es col·locarà fora del buit de l'elevador de cotxes.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i instal·lació completa de muntacotxes elèctric d'adherència per a 3000 kg i 0,6 m/s, sistema d'accionament d'1 velocitat de 2 parades (3 m), maniobra universal simple, portes d'accés corredisses automàtiques de 220 cm d'ample i 200 cm d'altura en acer pintat, cabina sense porta i nivell mig d'acabat. Inclús ganxos de fixació, làmpades d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passacables, amortidors de vall, contrapesos, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment muntat, connexionat i provat.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que [els paraments del buit de l'elevador de cotxes tenen una resistència mecànica suficient per suportar les accions degudes al funcionament de la maquinària i que estan construïts amb materials incombustibles i duradors.FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Instal·lació dels llums d'enllumenat del buit. Muntatge de guies, cables de tracció i passacables. Col·locació dels amortidors de fossa. Col·locació de contrapesos. Presentació de les portes d'accés. Muntatge del grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Instal·lació del limitador de velocitat i el paracaigudes. Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina. Instal·lació del selector de parades. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de seguretat.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

4,547

6,063

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,076

0,127

17 02 03

Plàstic.

0,492

0,820

 

Envasos:

5,115

7,009
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali