Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
YC Sistemes de protecció col·lectiva
YCA Delimitació i protecció d'arquetes i pous de registre oberts
YCB Delimitació i protecció de vores d'excavació
YCC Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla
YCD Protecció de talusos
YCE Protecció d'escales
YCF Protecció perimetral de vores de forjat
YCG Protecció de grans buits horitzontals en estructures metàl·liques
YCH Protecció de buits horitzontals en estructures
YCI Protecció durant l'execució de forjats
YCJ Protecció d'extrems d'armadures
YCK Protecció de buits verticals
YCL Línies i dispositius d'ancoratge
YCM Escales, marquesines, passarel·les i plataformes
YCN Passarel·les en cobertes inclinades
YCS Protecció elèctrica
YCT Protecció de zones de treball
YCU Protecció contra incendis
YCV Protecció contra abocaments
YCR Tanca provisional de solar
YCX Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
YF Formació
YI Equips de protecció individual
YM Medicina preventiva i primers auxilis
YP Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
YS Senyalització provisional d'obres
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

 

Generador de preus de la construcció.

       
   
 

Y

SEGURETAT I SALUT

           

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali