Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Maquinària
Bastimentades
Petita maquinària
Equips auxiliars
Eines manuals
Proteccions individuals (EPIs)
Contra caigudes d'altura
Per al cos (vestuari de protecció)
Per al cap
Per les mans i els braços
Per les vies respiratòries
Per a les oïdes
Per els ulls i la cara
Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic.
Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic.
Pantalla de protecció facial, d'ús bàsic.
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a arc elèc...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a metalls ...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a deterior...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a entelament.
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb reflexió ...
Pantalla de protecció facial, amb reflexió augmentada.
Ulleres de protecció amb muntura universal, amb resistèn...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes...
Ulleres de protecció amb muntura universal, amb resistèn...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes...
Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistènc...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes...
Pantalla de protecció facial, amb resistència a impactes...
Màscara de protecció facial, per a soldadors, de subjecc...
Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb fixaci...
Per els peus i les cames
Proteccions col·lectives
Oficis previstos
Fabricants
Suggeriments

50epj

Per els ulls i la cara

Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda.

categoria II

CATEGORIA II

Per els ulls i la cara

mt50epj010: Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a pols gruixuda.

Requisits establerts pelReglament (UE) 2016/425


  • Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat.


  • Declaració de prestacions elaborada pel fabricant.


  • Fullet informatiu del fabricant.

Normativa aplicable


 • UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones

Identificació del producte


  • S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:

  • En la muntura:

  • Número de la norma europea: EN 166.

  • Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.

  • Camp d'ús: 4

  • En l'ocular:

  • Nom o marca comercial, o identificació del fabricant.

  • Classe òptica.

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali