Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espais urbans. Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
Obra nova
Rehabilitació
» Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
CC Contencions
CCC Murs de contenció de maçoneria
CCG Murs de gabions
Mur de gabions
CCE Murs d'escullera
CCY Sistemes de murs de contenció
CCH Murs de contenció de formigó
» Obra nova
» Rehabilitació
CH Formigons, acers i encofrats
» Obra nova
» Rehabilitació
E Estructures
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
J Jardineria
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
G Gestió de residus
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
ccg_010_m_gaviones
Caixa
Material de reblert
Caixa de malla de triple torsió, hexagonal, d'acer galvanitzat
ccg_010_caja
Dimensions de la caixa d'enreixat (m)
Dimensions de la malla hexagonal (mm)
80x100
Diàmetre del filferro (mm)
2,70
Tipus de pedra
Calcària
ccg_010_p_caliza
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

CCG010

Mur de gabions.

119,22€


Mur de gabions compost per caixa de 2x1x1 m de malla de triple torsió, hexagonal, de 80x100 mm, de filferro d'acer galvanitzat de 2,70 mm de diàmetre, reomplerta de pedra calcària d'aportació de granulometria compresa entre 100 i 200 mm, col·locada amb retroexcavadora sobre pneumàtics. Inclús elements d'apuntalament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa i tubs de PVC per drenatge.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt07ame520d

U

Caixa de 2x1x1 m de malla de triple torsió, hexagonal, de 80x100 mm, de filferro d'acer galvanitzat de 2,7 mm de diàmetre, per a gabió, segons UNE 36730.

0,525

28,10

14,75

mt50spr100a

m

Cable d'acer de 2 mm de diàmetre, per a subjecció de malla de triple torsió.

1,750

1,13

1,98

mt50spa052b

m

Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.

0,300

4,49

1,35

mt50spa101

kg

Claus d'acer.

0,075

1,33

0,10

mt36tie010da

m

Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1.

0,050

3,41

0,17

mt06psm010a

Pedra calcària de granulometria compresa entre 100 i 200 mm.

1,100

18,80

20,68

     

Subtotal materials:

39,03

2

 

Equip i maquinària

   

mq01exn020a

h

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.

0,330

47,26

15,60

mq04cab010c

h

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.

0,275

40,96

11,26

     

Subtotal equip i maquinària:

26,86

3

 

Mà d'obra

   

mo041

h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,383

24,50

9,38

mo087

h

Ajudant construcció d'obra civil.

1,913

21,75

41,61

     

Subtotal mà d'obra:

50,99

4

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

116,88

2,34

Cost de manteniment decennal: 17,88€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3+4):

119,22
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA CCG010: MUR DE GABIONS.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Mur de gabions compost per caixa de 2x1x1 m de malla de triple torsió, hexagonal, de 80x100 mm, de filferro d'acer galvanitzat de 2,70 mm de diàmetre, reomplerta de pedra calcària d'aportació de granulometria compresa entre 100 i 200 mm, col·locada amb retroexcavadora sobre pneumàtics. Inclús elements d'apuntalament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa i tubs de PVC per drenatge.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Execució:

-

 

UNE 36730. Gaviones y recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o recubierto de PVC.

-

 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Estesa de les caixes. Amarratge de les arestes. Apuntalament dels laterals de les caixes. Disposició dels tubs de drenatge. Reomplert de les caixes. Tancament i lligat final de les caixes. Desapuntalament. Retirada del material sobrant.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 04 05

Ferro i acer.

0,158

0,075

17 02 01

Fusta.

2,484

2,258

17 02 03

Plàstic.

0,004

0,007

01 04 13

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07.

49,280

32,853

 

Residus generats:

51,926

35,193

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,115

0,153

17 02 03

Plàstic.

0,021

0,035

17 02 01

Fusta.

0,010

0,009

 

Envasos:

0,146

0,197

 

Total residus:

52,072

35,391
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali