Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
IL Infrastructura de telecomunicacions
IA Audiovisuals
IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
IB Sistemes de climatització
IE Elèctriques
IM Domòtiques i immòtiques
IF Fontaneria
IG Gas
IGD Dipòsits
IGA Connexions de servei
IGC Comptadors
IGM Conduccions
IGI Instal·lació interior
IGL Detecció i alarma
IGW Elements
U Tija normalitzada per a escomesa de gas
U Regulador de gasos liquats del petroli (GLP)
U Regulador de gas natural
U Limitador de gasos liquats del petroli (GLP)
U Vàlvula de gas
U Filtre retenidor de residus de gas
U Magiscopi
U Caseta per a bateria d'ampolles de gasos liquats del petroli (GLP)
II Il·luminació
IO Contra incendis
IP Protecció enfront el llamp
IS Evacuació d'aigües
IV Ventilació
IT Transport
ID Seguretat
IH Canonades per a fluids
IW Suports, tubs i accessoris per a fluids
IN Protecció enfront del radó
» Rehabilitació
» Espais urbans
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Què són aquests preus?
Pressió
Fixa amb vàlvula de seguretat per excés de pressió
Cabal màxim (m³/h)
5
igw_r_f_max_6
Pressió d'entrada (bar)
De 0,5 a 4
Pressió de sortida (mbar)
150
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

IGW008

U

Regulador de gas natural.

44,86€


Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per excés de pressió de 300 mbar de pressió màxima i rearmament manual, de 5 m³/h de cabal màxim, de 0,5 a 4 bar de pressió d'entrada i 150 mbar de pressió de sortida.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt43acr220a

U

Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per excés de pressió de 300 mbar de pressió màxima i rearmament manual, de 5 m³/h de cabal màxim, de 0,5 a 4 bar de pressió d'entrada i 150 mbar de pressió de sortida.

1,000

28,13

28,13

     

Subtotal materials:

28,13

2

 

Mà d'obra

   

mo010

h

Oficial 1ª instal·lador de gas.

0,300

28,39

8,52

mo109

h

Ajudant instal·lador de gas.

0,300

24,43

7,33

     

Subtotal mà d'obra:

15,85

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

43,98

0,88

Cost de manteniment decennal: 7,63€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

44,86
Plec de condicions

UNITAT D'OBRA IGW008: REGULADOR DE GAS NATURAL.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per excés de pressió de 300 mbar de pressió màxima i rearmament manual, de 5 m³/h de cabal màxim, de 0,5 a 4 bar de pressió d'entrada i 150 mbar de pressió de sortida.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació:

-

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011.

-

 

UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.

-

 

Normes de la companyia subministradora.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

La connexió a la xarxa serà adequada.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

15 01 01

Envasos de paper i cartró.

0,072

0,096

 

Envasos:

0,072

0,096
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali