Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes
P Particions
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
UA Clavegueram
UC Aparcaments
UD Pistes esportives
UI Il·luminació exterior
UJ Jardineria
UR Reg
UP Piscines
US Depuració d'aigues
USE Estacions depuradores
Ut Estació depuradora biològica
Ut Dipòsit d'emmagatzematge d'aigua depurada
Ut Estació depuradora d'aigües grises
USF Equips de depuració
UV Tancaments exteriors
UX Paviments exteriors
UM Mobiliari urbà
UB Canalització d'instal·lacions
UH Obra civil complementària
UF Seccions de ferm
UN Contencions
UT Proteccions i senyalització
» Rehabilitació
» Espais urbans
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants

Què són aquests preus?
img_ampliar img_oculmenu Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel'   Obrir aquest contingut en 'Excel 2007 (Office Open XML)'

USE012

Ut

Estació depuradora biològica.

   

3.539,95€

Estació depuradora biològica d'aigües residuals, tecnologia VFL, capacitat per 1 a 4 usuaris (H.E.), càrrega mitjana de matèria orgànica contaminant (DBO5) de 0,24 kg/dia i cabal màxim d'aigua depurada de 540 litres/dia.Descompost

Ud

Descomposició

Rend.

Preu unitari

Preu partida

mt46edb010a

Ut

Estació depuradora biològica d'aigües residuals, tecnologia VFL, capacitat per 1 a 4 usuaris (H.E.), càrrega mitjana de matèria orgànica contaminant (DBO5) de 0,24 kg/dia i cabal màxim d'aigua depurada de 540 litres/dia, equipada amb un reactor biològic tipus AT i un compressor, segons UNE-EN 12566-3.

1,000

3.157,35

3.157,35

mo007

h

Oficial 1ª lampista.

2,371

24,08

57,09

mo099

h

Ajudant lampista.

2,371

20,65

48,96

mo002

h

Oficial 1ª electricista.

2,371

24,08

57,09

mo094

h

Ajudant electricista.

2,371

20,65

48,96

 

%

Mitjans auxiliars

2,000

3.369,45

67,39

 

%

Costos indirectes

3,000

3.436,84

103,11

Cost de manteniment decennal: 1.451,38€ en els primers 10 anys.

 

Total:

3.539,95Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma armonitzada

Aplicabilitat

(1)

Obligatorietat

(2)

Sistema

(3)

UNE-EN 12566-3:2006/A1:2009

1.11.2009

1.11.2010

3

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas en su destino.(1) Data d'aplicabilitat de la norma armonitzada i inici del període de coexistència

(2) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE

(3) Sistema d'evaluació de la conformitat


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA USE012: ESTACIÓ DEPURADORA BIOLÒGICA.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Subministrament i instal·lació d'estació depuradora biològica d'aigües residuals, tecnologia VFL, capacitat per 1 a 4 usuaris (H.E.), càrrega mitjana de matèria orgànica contaminant (DBO5) de 0,24 kg/dia i cabal màxim d'aigua depurada de 540 litres/dia, equipada amb un reactor biològic tipus AT i un compressor. Totalment instal·lada i en funcionament, sense incloure l'excavació, l'anivellament ni el reblert de l'extradós.


NORMATIVA D'APLICACIÓ

Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.


CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.


CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.FASES D'EXECUCIÓ.

Replanteig. Col·locació de l'estació depuradora. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, de salubritat i elèctrica. Posada en marxa.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali